Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az apostolok cselekedetei

2014.12.23

 

Bevezetés                                                          

1

 1Az első könyvet arról írtam,Teofi-

lusom,amit Jézus tett és tanított kez-

dettől 2egészen addig a napig,amelyen

felvitetett,miután a Szentlélek által

megbízást adott az apostoloknak,akiket

kiválasztott.3Szenvedése után sok bizo-

nyítékkal meg is mutatta ezeknek,hogy

ő él,amikor negyven napon át megje-

lent előttük,és beszélt az Isten országa

dolgairól.

       A Szentlélek ígérete

és Jézus mennybemenetele

 4Amikor együtt volt velük,megparan-

csolta neki:"Ne távozzatok el Jeruzsá-

lemből,hanem várjátok az Atya

ígéretét amelyről hallottátok tőlem,

5hogy János vízzel keresztelt,ti pedig

nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek

meg."6Amikor együtt voltak,megkér-

dezték tőle:"Uram,nem ebbe az idő-

ben állítod fel újra királyságot Izrael-

nek?"7Így válaszolt:"Nem a ti dolgo-

tok,hogy olyan időkről és alkalmakról

tudjatok,amelyeket az Atya a maga ha-

talmába helyezett.8Ellenben erőt kap-

tok,amikor eljön hozzátok a Szentlélek,

és tanúim lesztek Jeruzsálemben,egész

Júdeában és Salmádiában,sőt egészen a

föld végső határáig."

9Miután ezt mondta,szemük láttára

felemeltetett,és felhő takarta el őt a sze-

mük elől.10Amint távozása közben fe-

szülten néztek az ég felé,íme,két férfi

állt meg mellettük fehér ruhában,11és

ezt mondta:"Gallileai férfiak,miért áll-

tok itt az ég felé nézve?Ez a Jézus,aki fel-

vitetett tőletek a mennybe,úgy jön el,

ahogyan láttátok őt felmenni a menny-

be."12Ezután visszatértek Jeruzsálembe

az olajfák hegyéről,amely Jeruzsálem

közelében van egy szombet napi járó-

földre.13Amikor hazatértek,felmentek

felső szobába,ahol meg voltak szállva,

mégpedig Péter és János,Jakab és And-

rás,Fülöp és Tamás,Bertalan és Máté,

Júdás, a Jakab fia.14Ezek valamennyien

egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vet-

tek részt az imádkozásban,az asszo-

nyokkal, Jézus anyjával,Máriával és

testvéreivel együtt.

 

 Mátyás apostollá választása

15Azokban a napokban felállt Péter a

testvérek körében,amikor mintegy száz-

húsz főnyi sokaság is volt velük együtt,

és így szólt:16 "Atyámfiai