Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar Keresztyének Naptára

 Január 1. péntek Újév

Az év első napja olyan,mint a többi.Mégis különös jelentőséget ad neki az,hogy e napon az örökkévalóság ablaka kitárul előttünk.Úgy fogadjuk ezt az évet,mint egy új reggelt.Frissen,üdén,bizakodva induljunk neki az új,életnek.Milyen j,hogy Isten olyan hosszútűrő s atyai bizalommal tovább foglalkozik velünk.Új meg új lehetőséget nyújt nekünk arra,hogy elvégezhessük életünk legnagyobb feladatát:ajkunkkal és cselekedeteinkkel dícsérjük Őt.Köszönjük Istennek,hogy új alkalmak hosszú sorát nyújtja még felénk,amelyekben mindig találkozhatunk vele s helyrepótolhatjuk,amit elmu teljes örömmel és mély hálávallasztottunk és megcselekedhetjük,amire elhivattattunk.E napon érezzük át megint teljes örömmel és hálával,hogy az Úr a mi Pásztorunk.Hányszor elfelejtkeztünk erről és  hányszor elfordítottuk tekintetünket Őróla,de Ő sohasem felejtkezett el rólunk és tekintete szüntelen rajtunk nyugodott.Milyen jól esik Őt közelünkben tudnunk.Örök szeretetének drága tárgyai vagyunk,nem magunkért,hanem Ő érette,s azért az árért,amelyet szent Fia fizetett érettünk.Véghetetlen bölcsessége titokzatos tanácsban határoz legfőbb javunk felöl és megszabja,ami nekünk javunkra válik:mennyi értelem,mennyi gond,mennyi isteni találékonyság foglaltatik e legfőbb bölcsességű Pásztornak velünk való törődésében!És mindenhatósága,amelyik egyetlen mozdulással világokat teremt és napok fáklyáit oltja ki,milyen biztosan,pontosan és dicsőségesen viszi végbe mindazt,ami az Ő hű pásztori gondjából következik mireánk.Oh én lelkem,örülj és örvendezz,hogy ilyen Pásztorod,Atyád és Gondviselőd van!    R.L.

Elődbe adtam ma néked az életet.

                                             V.Mózes 30:1-20.

 

Január 2. szombat Ábel

Boldog ember az,aki nem jár gonoszok tanácsán,bűnösök útján meg nem áll és csúfolódók székében nem ül.  Zsolt. 1:1

  Az ember először csak jár a bűn útján.Ez a lelki halál útja ugyan,de még tud mozogni az áldozat.Nemsokára azonban annyira érdekes lesz ezen az úton ez vagy az a bűn,hogy meg kell állni s a bűnnel foglalkozni.A bűn tudja kelletni magát.Aztán lassan,de biztosan gúzsbaköti a lelket és a bűnös olyan jónak találja a bűn ízét,hogy végül le is ül,mint akinek nincs szándéka a bűn bűvköréből elmozdulni.De nem is tud.Ezt később kétségbeesetten veszi észre.A bűn teljes uralmat vett,az ember rabszolga.És nincs kivétel bűn és bűn között.Nemcsak a kiáltó,úgynevezett cégéres bűnök ilyen hatalmas erejűek,hanem a szelídebbeknek látszó fajták is.Gőg,szeretetlenség,önzés,indulatosság,erényeinkben való bizakodás.Senki se csalja meg magát a maga kis erényeivel,kis jóságával.Az Isten szent Isten.Nincs másban "nem adatott" másban szabadulás,csak Jézus vérében,amely tisztára mos,ha átadod magad neki.Ennek a vérnek van egyedül ereje,szentsége,értéke az ítélet napján.Csak Krisztusban lesz valóság életünkben az 1. zsoltár 1. verse,mert a bűntől való szabadulás útja a boldogság útja.

                                            AZ ÓPIUM

hatásával lehetne legjobban a bűn hatalmát megvilágítani.Azt mondják,hogy szép képeket varázsol a szerencsétlen áldozat szemei elé és a növekvő adagokkal egyre színesebbek a képek és egyre rohamosabban közelg a borzalams vég.A test elébe siet a bűn sötét hatalmainak és míg nem lesz úr a lélekben a még nagyobb hatalom,Jézus,nincs mentség.    D.S.

A bűn megrothaszt.   Jer. 13:1-14.

 

Január 3. vasárnap Benjamin

Hanem sz Úr törvényében van gyönyörűsége az Ő törvényéről gondolkozik éjjel és nappal.  Zsolt. 1:2

  Az Úr törvényében gyönyörködni lehetetlen annak,aki nem hívő keresztyén,a hitetlennek nem kívánatos.A boros ember nem szereti sz üdítő forrásvizet,inkább megissza még a denaturált szeszt is.Így van az Ige dolgában is a hitetlen lélek.De akié a hit,az nem cserélné fel a világ minden más tudományával sem az Úrnak beszédét.Az érzi,hogy annak minden szava igazság,ami üt,sebez,leplez,vádol.De még inkább szeretet.Minden mondatában ott izzik az Atya féltő szeretete.A hívő boldogan szorítja szívéhez bibliáját,sőt szívébe zárja azt.Igaz,benne megszólal a megvesztegethetetlen bíró a szent Isten és szava süvölt,úgy érzi az ember magát,hogy lelki értelemben le van vetkőztetve,rongyait sárba vágta az ítélet szele.De hát nem ez kell? Ez kell.Őszinte helyzetkép rólunk.Tudd meg,ki vagy,hol vagy!Más úgy se mondja meg.És nem is tudja.Ürömnél keserűbb az igazság,de méznél édesebb a kegyelem,melyet a Golgota evangéliuma hirdet a megtérő bűnösnek.Ezen az úton is lehet járni,állni,ülni,sőt!....-leborulni is.

 

                                                AZ ŐSKERESZTYÉNEK

üldözése idején történt,hogy az üldözők egy ifjútól az Isten Igéjét követelték és azt kérdezték tőle,hova rejtette el?"A szívemben"-válaszolt az ifjú.Erre kivették a szívét.     D.S.

Méznél édesebb az Úr beszéde. Zsolt.119:94-106.

Január 4.hétfő Leona                     

És olyan lesz,mint a folyóvizek mellé ültetett fa,amely idejekorán megadja gyümölcsét és levele nem hervad el.  Zsolt.1:3

Van-e szomorúbb,mint a meddő élet?Amikor fejfánkon a születésünk és a halálunk közt lévő hézagot így töltené ki Isten láthatatlan keze:Parádéztál,hivalkodtál,magadnak éltél,ravaszkodtál,még vallásosságod is önzés volt!Vigyáznunk kell!Bármily értékes is az élet,amelynek nyomán a műveltség terjed,gyermekek nevelődnek fel,betegek gyógyulnak meg,esetleg egy kis becsülettel szerzett vagyonka is összegyűl,elsősorban mégsem erről beszél az Ige,amikor a folyóvizek mellé ültetett fához hasonlítja az Úr igéjében gyönyörködőket.Neki nem kell a magunk dicsőségét szolgáló munka,gondolat,terv,vagyon,elég gazdag Ő,hisz minden az övé.Neki mi magunk kellünk,még pedig úgy,mint kegyelmének ízes gyümölcsei.Azok a gyümölcsök kellenek,amelyeket az Ő dicsőségére teremt életünk,a Lélek gyümölcsei.Szeretet,öröm,békesség,béketűrés,szívesség,jóság,hűség,szelídség,mértékletesség.És méginkább az a gyümölcs,amelyről Jézus így szól:"Tegyetek tanítványokká minden népeket!"

Emberi lelkeket vezetni Ő hozzá!
Ezt kívánja az Úr.

 

                                             A KARÁCSONYFA

szép,cifra,ragyogó,szemnek kellemes.Csak az a baj,hogy a gyümölcs rajta nem az övé,nem tud teremni gyümölcsöt.Pár napra való s azután nincs becsülete.Az élet szempontjából ezerszer többet ér még a legsatnyább élőfa is,hát még amelyik nedvességben teljes,erős,virágzó,gyümölcsöt termő.       D.S.

Haszontalan venyige.  Ezékiel 15:1-8. 

 

Január 5. kedd Simon

Nem úgy a gonoszok,hanem mint a polyva,amit szétszór a szél. Zsolt. 1:4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hivő ember hit által az Úrral áll összeköttetésben.Ez tulajdonképpen az odafelvaló világba valónbeplántálódás.E világon él,viseli ennek a földi életnek terheit,gondjait,érzi a szenvedéseit,belekerül a kísértések tüzébe,átéli a halál fájdalmait is,de mindezt azzal az öntudattal,hogy ő nem e világnak polgára,mert Krisztus megszerezte számára a mennyei polgárjogot.Lelkével a felvaló világban gyökerezik.Ez a hivő öntudat hiányzik abból,aki nem hisz Jézusban és ennek a hivő öntudatnak hiánya végzetes gyakorlati következményekkel jár.A legszomorúbb ezek között,hogy sehol sincs jövője,otthona.Sem e földön,sem az örökkévalóságban.E földön nincs,mert ezt itthagyja,az örökkévalóságban sincs,mert azzal sohasem törődött."Nincs maradandó városa",sem itt,sem ott.Nem lehet élő reménye,sem a földhöz,sem az éghez.Sorsa a polyva sorsa,mit elszór a szél.Mi akarsz lenni?Víz mellé ültetett fa vagy polyva?Istennek gyümölcsöt termő fa,vagy üres,tartalmatlan héj?

                                                  A KÖLTÖZŐ MADÁR

tudja,hogyha itt a tél nem lesz otthona,vár reá a délvidék meleg éghajlata.Innen oda,onnan ide költözhetik,hazája biztos,reménysége nem csalja meg.Még a költöző madár reménységével sem ér fel a hitetlen bizodalma.Csak mint a polyva,mit szétszór a szél. D.S.

A gonosznak látszat-és valóságos sorsa. Jób 21:1-19.

 

Január 6. szerda Vízkereszt

Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben,sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Zsolt. 1:5.

Nem állhatnak meg a gonoszak az igazak gyülekezetében.Az igazak alatt a Krisztusban megigazulást talált lelkeket ért az újszövetség és az ilyen megigazult emberek gyülekezete a hitetlenre nézve ítélet.Míg egy hívő ember lesz a világon,-már pedig lesz-ez a tény már önmagában kárhoztatás arra,aki nem szereti az Urat.Az ítéletben pedig még inkább nem állhatnak meg.De hát ki is állhat meg az Isten ítélőszéke előtt önmagában és ki nem gonosz a tiszta Isten tekintete előtt?!Ki merné elmondani majd akkor:Itt vagyok Uram,tiszta vagyok,jó vagyok,úgy érzem,megérdemlem,hogy megdícsérj?Ha arra gondolunk,hogy Isten másképen néz,mint mi,hogy mérlege igaz,hogy szava döntő és megfellebbezhetetlen,akkor érezzük is,hogy nem állhatunk meg az ítéletben.Csak ha Krisztus sebeibe rejtőzünk,ha hiszünk Benne,mint érettünk eleget tett Megváltónkban.Akkor az Isten igazsága kegyelemmé változik és így megállhatunk az ítéletben.

                                                    EGY SÜKETNÉMA

a süketnémának kézjeleivel így beszélt az ítélet napjáról:Isten ki fog nyitni egy könyvet,amelyben fel vannak írva összes bűneim.Amikor fel akarja olvasni,Krisztus megnyitja sebeit és vére ráfolyik a könyvre és a sorokat befedi.Azután átölel.... D.S.

Isten ott lakik az igazak gyülekezetében. II.Mózes 29:38-46.

Január 7. csütörtök Attila

Mert tudja az Úr az igazak útját,a gonoszok útja pedig elvész. Zsolt.1:6.

Az Úr tudja!Tehát tudja a titkainkat is,bűneinket,gonosz gondolataimat,csúnya érzéseimet,vétkes tetteimet.Ha meggondoltan,szent komolysággal mondom ki:"Az Úr tudja",akkor egyszerre semmiség leszek önmagam előtt is,minden igazságom,"mint a megfertőztetett ruha"és felkiáltok:"Jaj nékem,hogy tudja!"De ha arra gondolok,hogy az Úr tudja formáztatásomat és tudja,látja ezernyi ezer évek terhes örökségét rajtam,a bűnt,mely reámszállott az ősszülőktől,és tudja sorsomat,legkivált pedig,hogy tudja azt a szerény gyalogösvényt,amely az én utam a Golgotához,a keresztfa alá,akkor arcom felderül és azt mondom:"Mily nagy öröm,hogy tudja!"Mert még szégyenkezni is jó az Úr előtt,hát még Tőle kegyelembe fogadtatni!Nem jó hitetlennek lenni,már csak azért sem,mert az ember olyan,ha hitetlen,mint az úttalan utas,akinek elveszett az útja s nem tudja,hova megy.Gazdátlan,elárvult állapot,csak elveszés lehet a vége.

                                                              Útak

a magunk csinálta útak is.Zsákutca,nincs kimenetele.Benne meg lehet fogni a tolvajt,a szökevényt.Ködben haladó út.Minden lépés rajta bizonytalan.Elvesző út,amelyen a lélek céltalanul csavarog.Istenhez vezető út csak egy van:Krisztus.                                                  D.S.

Az Úr vezet az ő útján.   IV.Mózes 10:11-36. 

Január 8. péntek  Szörény

Bízzál fiam,megbocsájtattak néked a te bűneid.      Máté 9:2.

 Egy magával tehetetlen,ágyban fekvő súlyos betegről van itt szó.Jézus rögtön átlátta,hogy nem a testi betegség ennek az embernek,hanem a bűn.Nekünk is sok testi bajunk van.Mindegyikőnk tudja a magáét.Talán úgy gondolod,hogy a te bajod,betegséged a legsúlyosabb minden ember közt.A te elhagyatottságod legfájóbb,a te anyagi helyzeted a legrosszabb,hozzád legszívtelenebbek az emberek,sőt-úgy látod- sorsoddal legkevesebbet törődik az Isten.Akárki vagy,a fenti ige azonnal megmondja,hogy nem a testi bajod a legnagyobb,nem árvaságod,vagy özvegységed a legborzasztóbb,hanem lelki bajod:a bűn.Ez minden más bajodnak gyökere.E miatt vagy olyan,mint a kisiklott vonat.Nem vagy jó viszonyban az Istennel,pedig akarod.Lásd,Jézus felkínálja most bűneid bocsánatát,mert Ő meghalt a te bűneidért is.Ne tiltakozz,Ő jól ismer téged.Meg kellett halni éretted az Ártatlannak,de ez a halál orvosság a te bűneidre is.Jőjj,amint vagy,úgy add át magad Neki,engedd megbocsájtani bűneidet s megtapasztalod,hogy ezután,de csakis ezután testi bajaidon is segít.

                                                         Ő SEGÍTHET,

ez a címe egy könyvnek,tele van megtörtént csodálatos történetekkel,amelyek mind arról tanuskodnak,hogy Jézus a testi bajokon is tud segíteni.                                      D.J.

Káin mentsége.  I.Mózes 4:17-24.

Január 9. szombat Marcell

Mivel Énókh Istennel járt vala,eltünék,mert Isten magához vevé. I.Mózes 5:24.

Áldott,drága vígasztalást nyújt nekem ez az ige.Néha elővesz a halál félelme,hatalmába akar keríteni a félelmek Királya s ilyenkor nincs más menekülés,vígasztalás,mint Isten igéje.Borzasztó lehet annak az embernek a lelkiállapota,akit e téren elővesznek a kétségek és nem tud megfogózkodni erős hittel Isten kezében.Isten szava bíztat,megvígasztal és megerősít,mikor azt mondja:"Eltünék".A halál nem megsemmisülés,nem egy nagy pont az emberi élet után,amire nem jön semmi.Az ember a halál után eltűnik,földi szem számára láthatatlanná válik.Elindul egy úton,melyen nincs visszatérés.Ha vízcseppet ejtek tüzes vaslemezre,egy szempillantás alatt eltűnik,de nem semmisül meg."Isten magához vevé".Az eltünés tehát nem azt jelenti,hogy valami feneketlen sötétségbe,nirvánába süllyed a lélek a halál után,vagy cél nélkül kóborol a világűrben.Isten magához veszi.S ez az örök üdvösség."El ne vonjon semmi többé,tied legyek mindörökké".Ennek azonban van egy nagyon komoly előfeltétele:"Énókh Istennel járt vala".Halálom csak akkor lesz áldott eltünés,Istenhez,az én Atyámhoz való menetel,ha már itt a földön Vele,Benne és Általa éltem,ha az Úr Jézusé vagyok.

                                                        HITETLENSÉG.

Egy orvossal beszélgettem."Nem hiszek abban,hogy a halál után élet van",mondotta-De hiszen ez teljes hitetlenség,mert így Istenben sem hihetsz",mondottam.-"Hát igen",volt a rövid válasz.Aki nem hisz a túlvilági életben,az hitetlen és Isten nélül él.     Sz.B.-n

Milyen lesz földi életed folytatása?  I.Mózes 5:18-32.

Január 10. vasárnap Melánia

Ablakot csinálj a bárkán...felülről. I.Mózes 6:16.

  A Szentírásban a mellékesnek látszó dolgok is mély jelentőséggel bírnak.Bizonyára az is jelentett valamit,hogy Isten Noénak azt parancsolta,hogy egyetlen ablakot csináljon a bárkára,felül.Mindig felfelé irányozza tekintetét.Szükséges volt az,amikor a rettenetes ítélet özönvite körülfogta a bárkát.Mennyit rettegett volna a pusztuló világgal e nélkül a felfelé való tekintet nélkül.Így biztonságban,elrejtve érezhette magát s az ítéletidő alatt,hittelteljesen tekinthetett felfelé.Milyen drága tanulság ez nekünk is.Megerősít az ítélet idején.A hullámok zúghatnak,tajtékozhatnak,ha életed a kegyelem bárkájában van már elrejtve,amelyen felül csak egy ablak van,bizakodva szólhatsz:Amilyen magas az ég a földtől,olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt!

                                                       A BÁRKA EGY ABLAKA

igazán találó képe a Szentlélek hatásának.Csak egy fény van,amely minden embert megvilágosít,ha az ember egyáltalán engedi magát megvilágítani.Krisztus ez a fény,az életnek világossága.Általa ismerjük meg a bűneinket,az Ő igazságát és ítéletét,de az Ő bűnbocsátó kegyelmét is.Nincs erre nézve más eszköz.Csak egy ablak volt a bárkán.És ha azt mondod,hogy Isten országa munkásainak,ennek vagy annak az életén keresztül jutott el hozzád a világosság,akkor is a Krisztus fénye ragyogott be életedbe.Emberek csak üvegtáblák,akik átengedik a Lélek világosságát,amely bennük már munkálkodik.Vágyol-e olyan ablaküveg lenni,amely tisztán átengedi magán más lelkekhez az élet Világosságát?                                        Sz.M.

Biztosan rejtve a vihar ellen.  I.Mózes 7:1-10.

Január 11. péntek Ágota

Nem veszendő holmin,ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetektől. I.Péter 1:18.

  Az első emberpár,a mi ősszüleink bűntetése folytán

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Canadian Pharmacy Mail Order Ellintimi

(EllTimi, 2019.09.29 06:34)

Canadian Pharmacy Secure Cialis Spedizione 24 Ore [url=http://buycheapcial.com]canadian pharmacy cialis 20mg[/url] Buy Viagra Uk Tesco 247 Dadha Pharma